Obchodní Podmínky GDPR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Vznik smluvního vztahu

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou platné pro smluvní vztahy, kdy Michaela Cocca - MAMATranslations (dále jen „poskytovatel“) poskytuje své služby zákazníkovi (dále jen „zákazník“).

2. Poskytovatel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku (Michaela Cocca, Zahradní 245, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká Republika, IČ: 86947265, DIČ: CZ8459222783, jejímž předmětem podnikání je překladatelská a tlumočnická činnost.

3. V rámci své živnostenské činnosti poskytovatel poskytuje zákazníkovi překladatelské služby a jazykové korektury, jejichž specifikace je uvedena ve smlouvě mezi poskytovatelem a zákazníkem.

II. Základní ustanovení

1. Tyto OP tvoří ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nedílnou součást smlouvy o poskytování překladatelských služeb a souvisejících jazykových služeb (dále jen „zakázka“) uzavřené mezi zákazníkem a poskytovatelem (dále jen „smlouva“). V případě odlišnosti mezi OP a smlouvou, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.

2. Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem vzniká:
2.1. podpisem písemné smlouvy oběma účastníky;
2.2. zasláním písemné nabídky (dále jen „nabídka“) poskytovatelem a jejím písemným přijetím (dále jen „přijetí nabídky“) ze strany zákazníka; or
2.3. zasláním písemné objednávky (dále jen „objednávka“) zákazníkem a jejím písemným potvrzením ze strany poskytovatele (dále jen „potvrzení objednávky“).

3. Jakákoliv listina dle ustanovení odst. 2, písm. b) a c) tohoto článku se považuje za doručenou rovněž tehdy, když dojde k doručení prostřednictvím faxu, emailu nebo obdobné elektronické formy komunikace.

4. Smlouva uzavřená způsobem uvedeným v odst. 2, písm. b) a c) se považuje za uzavřenou, pokud obě strany v písemné formě vyjádří souhlas se všemi podstatnými náležitostmi smlouvy, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je předmětem plnění, a lhůtou pro dodání plnění.

5. 5. Pokud nebude ve smlouvě obsaženo ujednání o ceně služby, platí mezi účastníky, že cena byla sjednána dle ceníku služeb (dále jen „ceník“), který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Předmět plnění – překladatelské služby a související jazykové služby

1. Poskytovatel je povinen vyhotovit zakázku dle specifikace zákazníka.
1.1. Vyhotovením překladu se rozumí písemný překlad textu zaslaného zákazníkem, a to do jazyka a v rozsahu dohodnutém mezi účastníky dle článku II, včetně dodržení dohodnuté lhůty.
1.2.Za vyhotovení souvisejících jazykových služeb se považuje korektura, kterou se rozumí jazyková, stylistická, a předtisková korektura textu zaslaného zákazníkem, a to v jazyce a v rozsahu dohodnutém mezi účastníky dle článku II, včetně dodržení dohodnuté lhůty.


2. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, považuje se plnění za provedené odesláním zakázky emailem na adresu uvedenou zákazníkem ve smlouvě.

3. Pokud do 24 hodin od sjednané dodací lhůty nesdělí zákazník poskytovateli, že neobdržel zakázku, má se za to, že předmět plnění byl dodán řádně a včas.

4. Plnění se považuje za dodané řádně a včas také tehdy, pokud poskytovatel na základě urgence zákazníka dodá zakázku opakovaně a zároveň prokáže, že ji ve sjednaném termínu zákazníkovi odeslal.

IV. Práva a povinnosti účastníků

1. Poskytovatel je povinen zajistit vyhotovení zakázky s náležitou odbornou péčí a v souladu s účelem jeho užití, pokud zákazník takový účel sdělil.

2. Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých zákazník požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je zákazník povinen předat poskytovateli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.

3. V případě, že zákazník nesdělí poskytovateli účel, pro který bude předmět plnění použit, má se za to, že účel není pro plnění podstatný a případný rozpor v provedení zakázky a účelem jeho použití nebude považován za vadu dodaného plnění.

4. Za vadu plnění se nepovažuje, pokud překladatel dle vlastního uvážení vybere z několika významově shodných výrazů a/nebo slovních spojení takové, které považuje za nejvhodnější. To neplatí, pokud zákazník při uzavření smlouvy, uvede výrazy, zkratky, slovní spojení apod., které si přeje použít, avšak pouze za předpokladu, že svým významem neodporují obsahu překládaného textu.

5. Poskytovatel není v prodlení s plněním závazku v případě, že zákazník je v prodlení s úhradou ceny za plnění poskytnutá v minulosti. V takovém případě počíná běžet lhůta k poskytnutí plnění poskytovatelem až zaplacením splatných pohledávek poskytovatele za zákazníkem.

6. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu sdělit poskytovateli všechny skutečnosti podstatné pro poskytnutí plnění.

7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné právní a jiné důsledky spojené s porušením autorského práva při plnění zakázky zadané zákazníkem.

8. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním služeb dozví z dokumentů, které jsou předmětem plnění.

V. Vady plnění a reklamace

1. Plnění má vady v případě, že nebylo poskytnuto v souladu se smlouvou, a to zejména pokud plnění neodpovídá účelu, který byl poskytovateli sdělen, dále pokud nebylo provedeno ve stylistické, významové nebo gramatické kvalitě odpovídající obsahu a charakteru překládaného textu.

2. Zákazník je povinen vytknout vady a uplatnit nároky z vad písemně (zasláním e-mailu) u poskytovatele. V písemné reklamaci je nutno uvést její důvod a popsat charakter vad. Objednavatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyznačí.

3. Pokud poskytovatel vady plnění uzná, je povinen zákazníkovi dle dohody účastníků poskytnout buď přiměřenou slevu nebo v případě překladu jeho opravu či doplnění. Odstraní-li poskytovatel veškeré nedostatky ve lhůtě, na které se při reklamaci se zákazníkem dohodli, nemá zákazník právo na uplatnění penalizace.

4. V případě, že se strany nedohodnou na výši slevy či způsobu vypořádání reklamace, budou se řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.

5. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odst. 4 tohoto článku jsou poskytovatel a zákazník povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 % příslušných nákladů. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace v rozhodnutí arbitra v reklamačním řízení.

6. Výše slevy na uznané reklamace vad se bude řídit v první řadě dohodou obou stran; pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného dohodou smluvních stran ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem.

7. Vady plnění je zákazník oprávněn uplatnit u poskytovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne předání zakázky. K vadám vytčeným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

8. Poskytovatel odpovídá za vady díla maximálně do výše ceny zakázky.

VI. Cena

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený způsob výpočtu ceny.

2. Cena zakázky se řídí počtem slov v předloženém textu. Je-li text zaslaný v takovém formátu, ze kterého nelze cenu stanovit, je vypočítána předběžná cena zakázky. Konečná cena u takového typu dokumentu se pak řídí skutečným počtem slov v cílovém jazyce.

3. Před uzavřením smlouvy předloží poskytovatel zákazníkovi předběžnou cenovou kalkulaci zakázky.

4. Poskytovatel je oprávněn zákazníkovi poskytnout individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení. Faktická výše slevy je zpravidla potvrzována v dílčích nabídkách připravovaných pro zákazníka poskytovatelem. Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi poskytovatelem a zákazníkem dojednány písemně.

5. Ceny uvedené v nabídce jsou konečné, neboť poskytoval není plátcem DPH.

6. Poskytovatel je oprávněn provést jednostrannou úpravu ceníku s tím, že nejpozději pět pracovních dnů před jejím vstoupením v účinnost zákazníka písemně vyrozumí (také emailem nebo faxem).

VII. Platební podmínky

1. Po poskytnutí plnění je poskytovatel povinen vystavit daňový doklad (fakturu), který je splatný ke dni uvedené na tomto dokladu. V případě prodlení s úhradou faktury má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky, tím není dotčen nárok na náhradu škody.

2. Poskytovatel je oprávněn zahrnout několik plnění pro stejného zákazníka do jednoho daňového dokladu, a to zejména při vyšší četnosti zakázek, které má právo účtovat v měsíčních intervalech.

3. Poskytovatel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit zákazníkovi zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu uvedeném na faktuře.

VIII. Zrušení zakázky

1. 1. Zákazník je oprávněn zrušit zakázku pouze v případě, že ještě nebylo plnění poskytnuto. Zrušení zakázky je zákazník povinen sdělit poskytovateli písemně.

2. 2. V případě zrušení zakázky je zákazník povinen uhradit poskytovateli stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky, t.j. náklady spojené s překlady, korekturami, přepisy a grafickými úpravami.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto OP se stává pro smluvní strany závazné uzavřením příslušné smlouvy, jejíž jsou nedílnou součástí.

2. Práva a povinnosti výslovně neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a ostatních platných právních předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že OP mohou být poskytovatelem jednostranně měněny či doplňovány. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Aktuální znění platných a účinných OP je k dispozici na webových stránkách poskytovatele. Jakékoliv změny či doplnění OP nabývají účinnosti k datu vydání OP a jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.

4. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění OP informován některým z vhodných způsobů, přičemž za vhodný způsob se považuje zejména:
4.1. zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele www.mamatranslations.eu;
4.2. oznámení zveřejnění nového znění OP na e-mailovou adresu zákazníka;
4.3. zaslání nového znění OP na e-mailovou adresu zákazníka;
4.4. zaslání nového znění OP v listinné podobě na korespondenční adresu zákazníka, přičemž volba způsobu oznámení přísluší poskytovateli.


5. Zákazník má v případě, že je změnou či doplněním těchto OP dotčena již uzavřená smlouva, právo změnu či doplnění těchto OP odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných OP, byl-li o změně nebo doplnění informován nejméně 14 dní před účinností změny či doplnění OP, popř. do 14 dní od poskytnutí informace o změně nebo doplnění, byl-li o změně nebo doplnění OP informován v kratší lhůtě nebo po nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných OP. Nevyužije-li zákazník tohoto práva ve stanovené lhůtě, platí, že s obsahem změněných či doplněných OP vyslovil souhlas.

6. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení OP.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. Znění těchto OP je pro účastníky závazné.

9. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2019.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „pravidla“) přijala Michaela Cocca – MAMATranslations se sídlem Zahradní 245, Klášterec nad Ohří, 431 51, Česká republika, IČO: 86947265, DIČ: CZ8459222783 (dále jen „poskytovatel“).

2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů (i) osob, které poptávají nebo objednají překladatelské služby a související jazykové služby, nebo jiné produkty poskytovatele nebo jeho zástupců (dále jen „objednatel“), a dále (ii) uživatelů webových stránek www.mamatranslations.eu (dále jen „uživatelé“ a „webové stránky“).

3. Poskytovatel působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

1. Tato pravidla se vztahují výlučně na nakládání s údaji o fyzických osobách.

2. Údaje týkající se objednatele. Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které objednatel poskytne v rámci své objednávky. Osobní údaje se mohou vztahovat přímo k objednateli, nebo ke třetím osobám. Dále poskytovatel zpracovává osobní údaje, které jí objednatel poskytne po dobu plnění smlouvy uzavřené s poskytovatelem. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo a e mailová adresa, příp. i další kontaktní údaje.

3. Údaje týkající se dětí. Objednávku zboží a uzavření smlouvy s poskytovatelem je možné provést pouze v případě osob starších 15 let. V případě uzavření smlouvy ve prospěch osoby mladší, je nutné schválit souhlasy podle těchto pravidel zákonným zástupcem.

4. Poskytovatel není s ohledem na množství osobních údajů získaných od objednatele schopen kontrolovat jejich původ. Pokud jsou objednatelem uváděny jakékoli osobní údaje o třetích osobách, včetně vlastních pracovníků, nebo jsou tyto údaje obsaženy v dokumentech v souvislosti se zpracováním překladu či souvisejících jazykových služeb, je objednatel oprávněn tyto údaje poskytnout pouze při splnění podmínek daných příslušnými právními předpisy, včetně případného získání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Objednatel je současně povinen dbát na aktuálnost takových údajů a veškeré změny týkající se osobních údajů, které jsou relevantní pro jejich zpracování, neprodleně oznamovat poskytovateli.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vyřízení objednávky – plnění smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a objednatelem. V tomto případě poskytovatel využívá zejména osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, adresy, e mailové adresy, telefonního čísla a fakturačních údajů. Osobní údaje jsou tak využívány pro zajištění překladů a souvisejících jazykových služeb. Současně jsou osobní údaje zpracovávány za účelem fakturace nebo řešení připomínek objednatele. Zpracování uvedených osobních údajů je pro uvedený účel nezbytné.

2. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí poskytovatel pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je poskytovatel vázán.

IV. OSOBY MAJÍCÍ PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány poskytovatelem a jeho zaměstnanci. Veškeré osoby na straně poskytovatele mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti; tento závazek trvá i po skončení jejich pracovního nebo jiného poměru k poskytovateli.

2. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů i další osoby jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro poskytovatele výlučně na základě jeho pokynů. Zpracovatel nemůže rozšiřovat účel a rozsah zpracování osobních údajů, které poskytovatel stanoví. Všichni zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a k dodržování povinnosti při zpracování osobních údajů, které vyplývají z příslušných právních předpisů. Mezi zpracovatele patří zejména:
A. externí překladatelé, korektoři příp. jiné osoby, které se podílejí na zajištění služeb nabízených poskytovatelem;
B. poskytovatelé některých informačních systému a jiného software využívaného poskytovatelem; nebo
C. poskytovatelé kurýrních a přepravních služeb.

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

1. Pro vyřízení objednávky a dalšího plnění smlouvy jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu 10 let po jejím ukončení. Lhůta 10 let je počítána od ukončení poskytování služeb, nebo úplného vypořádání vzájemných práv a povinností podle toho, který okamžik, nastane později. Uvedená doba je stanovena s ohledem na možné uplatnění jakéhokoli nároku, který vyplývá z uzavřené smlouvy, nebo s ní jakkoli souvisí.

2. Exspirace záloh systémů, v nichž mohou být osobní údaje uchovány po uplynutí uvedených lhůt je nastavena na maximálně 31 dnů, poté i zde dojde k likvidaci osobních údajů.

3. Další zpracování osobních údajů nad rámec výše uvedených dob provádí poskytovatel pouze v případě, že je nezbytné pro splnění povinností nebo uplatnění práv vyplývajících z právních předpisů, které se na poskytovatele vztahují.

VI. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má objednatel, nebo jakákoli třetí osoba, jejíž osobní údaje jsou dotčeny, právo od poskytovatele požadovat:
a. Informace ohledně osobních údajů, které poskytovatel zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo poskytovatele.
b. Přístup k údajům, kterými poskytovatel disponuje. V případě uplatnění tohoto práva poskytovatel potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně tyto údaje zpřístupní společně s informacemi o jejich zpracování.
c. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může poskytovatel správně vyřídit vaši objednávku a komunikovat s vámi.
d. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že poskytovatel zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
e. Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již poskytovatel nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek poskytovatel vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje, příp. zdůvodní, proč nedošlo k úplné likvidaci.
f. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu, nebo v souvislosti s plněním smlouvy, od poskytovatele k jinému subjektu, kdy poskytovatel předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.
f.i. V souvislosti s uplatňováním práv při zpracování osobních údajů mohou být pomocí tzv. logu zachyceny informace o požadovaném úkonu, např. o změně nebo likvidaci osobních údajů. Tento log uchovává poskytovatel na základě svého oprávněného zájmu po dobu 5 let od provedení příslušného úkonu k prokázání skutečnosti, že došlo k vyhovění vašemu požadavku.
f.ii. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost se v případě podezření na porušení povinností při zpracování osobních údajů obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

VII. BEZPEČNOST

1. Poskytovatel nakládá s osobními údaji plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn odpovídajícími prostředky. Zabezpečení osobních údajů je pravidelně testováno a ochrana průběžně vylepšována.

Kontakt. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na poskytovatele e mailem na adresu info@mamatranslations.eu

Účinnost. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2019

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, které se v souvislosti s plněním Smlouvy nebo přípravou na takové plnění dozví.

2. Za Důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují:
a. veškeré informace, které se Poskytovatel dozví v souvislosti se smluvním plněním pro Zákazníka či přípravou na ně, a to i v případě, že k plnění nedojde, ať již jsou obsaženy ve:
a.i. zdrojových textech, instrukcích, glosářích, překladových pamětích, vzájemné písemné, elektronické či ústní komunikaci apod.;
a.ii. nebo ve výsledcích smluvní spolupráce, jako například v překladech, překladových pamětích, korekturách apod.;

b. skutečnosti týkající se klientů, zaměstnanců a dodavatelů Zákazníka, jejich činnosti a vztahů k Zákazníkovi;
c. skutečnosti tvořící obchodní tajemství související s podnikem Zákazníka;
d. další informace a skutečnosti, které má Zákazník zájem chránit jako důvěrné informace a jako důvěrné je označí, nebo když je zřejmé, že s nimi jako s důvěrnými zachází.


3. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
a. byly již před sdělením veřejně či obecně známé či dostupné;
b. Zákazník sám zveřejnil, přičemž sdělení důvěrných informací Zákazníkem Poskytovateli se nepovažuje za zveřejnění;
c. z okolností jejich zveřejnění je jednoznačně zřejmé, že nemají být považovány za důvěrné;
d. Poskytovatel získal od třetí osoby za předpokladu, že třetí osoba nezískala tyto informace protiprávním způsobem a/nebo jednáním porušujícím dobré mravy a/nebo jednáním porušujícím smlouvu o mlčenlivosti uzavřenou se smluvní stranou, jíž se informace týkají.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace získané od Zákazníka použije pouze v souvislosti s plněním pro Zákazníka nebo přípravou na takové plnění.

2. Poskytovatel nesmí poskytnout důvěrné informace třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka s výjimkou případů popsaných v bodech 3) a 4) níže.

3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace pouze svým zaměstnancům a spolupracujícím dodavatelům se smluvním závazkem mlčenlivosti a plně odpovídá za plnění povinnosti mlčenlivosti z jejich strany, a to ve stejném rozsahu v jakém je sám dle těchto podmínek zavázán nakládat s důvěrnými informacemi.

4. Poskytovatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace získané od Zákazníka třetí osobě na základě právního předpisu, rozhodnutí soudu či rozhodnutí jiného orgánu veřejné správy. V takovém případě doručí Poskytovatel před poskytnutím informací písemné oznámení Zákazníkovi specifikující důvěrné informace, které mají být poskytnuty a kopii příslušné žádosti orgánu veřejné správy.

5. Poskytovatel se zavazuje přijmout odpovídající technická a organizační opatření za účelem účinné ochrany důvěrných informací, a to zejména před jejich ztrátou, odcizením, neoprávněným přístupem, užitím, zveřejněním nebo jakýmkoli jiným rozšiřováním.

6. V případě neoprávněného užití důvěrných informací je Poskytovatel povinen ihned poté, co zjistí, že k neoprávněnému užití došlo, písemně informovat Zákazníka. Poskytovatel je zároveň povinen přijmout účinná opatření k zabránění dalšího neoprávněného užití důvěrných informací.

7. V průběhu trvání této Smlouvy je Zákazník oprávněn písemně požádat Poskytovatele o zničení všech dat, v nichž jsou poskytnuté důvěrné informace zachyceny.

8. Poskytovatel je povinen žádosti dle výše uvedeného odstavce 7) vyhovět do pěti pracovních dnů od jejího doručení. O zničení dat sepíše Poskytovatel písemný protokol, jehož kopii bez zbytečného odkladu doručí Zákazníkovi.

Translations of scientific, medical, technical, legal, and many other areas. English, Italian, Spanish, Czech, Slovak